Kontakty

Najczęściej zachodzi potrzeba sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, bądź też ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, gdy rodzice są w konflikcie. Dla mnie rola pełnomocnika w tego typu sprawach polega nie tylko na kierowaniu spraw do sądu. Przede wszystkim staram się doprowadzić do polubownego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony. Uważam bowiem, że porozumienie rodziców stoi za sukcesem prawidłowych relacji w rodzinie. Oczywistym jest, że kontakty, które odbywają się w spokojniej atmosferze, wpływają korzystnie na bezpieczeństwo emocjonalne dziecka. Dopiero, gdy dojście do porozumienia okazuje się niemożliwe, rekomenduję skierowanie sprawy do sądu, by to on rozstrzygnął o sposobie i częstotliwości kontaktów.

W swojej praktyce zawodowej coraz częściej spotykam się z opieką naprzemienną, która może być sprawowana nad dzieckiem przez oboje rodziców i która po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest coraz częściej stosowana przez polskie sądy. Ustalenie kontaktów w trybie opieki naprzemiennej nie jest jednak łatwe do uzyskania, albowiem zazwyczaj wymaga istnienia porozumienia między rodzicami i bieżącej współpracy między nimi w sprawach dziecka. Zawsze więc przedstawiam moim Klientom, z czym w praktyce wiąże się ustalenie opieki nad dzieckiem w takim trybie.

Moim Klientom pomagam również w sytuacjach, gdy kontakty nie są prawidłowo realizowane, np. gdy kontakty się nie odbywają lub są utrudniane, a także w postępowaniach związanych z tzw. porwaniami rodzicielskimi.

Sądowe ustalenie miejsca zamieszkania dziecka ma ogromne znaczenie, jeżeli rodzice nie mieszkają razem, a rodzic faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem chce posiadać sądowe potwierdzenie istniejącego stanu rzeczy. W razie poważnego sporu między rodzicami, zwłaszcza razie tzw. porwania rodzicielskiego, dysponowanie orzeczeniem sądowym ustalającym miejsce zamieszkania dziecka, może mieć kluczowe znaczenie i znacznie przyspieszyć dalszą procedurę.

Jeżeli między rodzicami toczy się sprawa o rozwód, a posiadają oni małoletnie dzieci, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci i kontaktów z drugim rodzicem musi zostać uregulowane w wyroku rozwodowym, podobnie jak wysokość alimentów na dzieci.